Jaarlijkse donateursvergadering 2017

bestuurstafel-2017-100x560
Bestuur JES – 2017

 

Jaaroverzicht  van de secretaris over de periode van 24 mei 2016 tot 23 mei 2017
De Organisatie Stichting Japanse Ereschulden
Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur van JES werd in de periode 2016-2017 gevormd door de volgende personen.
 Jan van Wagtendonk, voorzitter, (afgetreden en gekozen tot bestuurslid en benoemd tot voorzitter in 2015)
 Evert van Renesse van Duivenbode, vicevoorzitter en penningmeester, (herkozen in 2014),
 Anneriet de Pijper, secretaris, (afgetreden en gekozen tot bestuurslid en benoemd tot secretaris in 2015),
 Brigitte van Halder, bestuurslid internationale betrekkingen (benoemd in 2011 en herbenoemd in 2015).
 Daarnaast vertegenwoordigt ons oud-bestuurslid José Adriaansen-Smit JES in Genève bij de Verenigde Naties.

jose-adriaanse
José Adriaansen-Smit

 

Maandelijks heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden en daarnaast ontmoeten wij elkaar regelmatig op kantoor. Ook zijn er twee extra vergaderingen (14 oktober en 15 november) gehouden waarop ons beleid werd besproken.

 

Vrijwilligers

Het bestuur wordt bijgestaan door vaste vrijwillige medewerkers, die de administratie van met name het ledenbestand bijhouden.
Laura van Broek, Jan Freeke (kantoorhoofd), Emmy Janssens (assistent penningmeester), Anneke te Riele, Marjet van Renesse zijn de medewerkers bij de administratie en Ronald Willems helpt bij het opzetten van het adressenbestand voor verzending van het Nieuws Magazijn. Helaas moest Marius Roeterdink zijn taak om gezondheidsredenen beëindigen, maar wij blijven contact met hem houden. Zijn taak als kantoorhoofd is nu overgenomen door Jan Freeke.
Onze trouwe vrijwilligster van het eerste uur Stans Visscher-Bastiaans is helaas dit jaar overleden. Bij de maandelijkse lunch in het Marriott hotel was zij steeds aanwezig.
Daarnaast houdt Jan van Koeverden onze website up to date en begeleidt Dirk Megchelsen de maandelijks demonstraties met geluidsapparatuur en spandoeken.
Hartelijk dank aan bovengenoemde groep vaste vrijwilligers.

 

Contact met de achterban
Onze donateurs

Ook dit jaar mochten wij weer op de steun rekenen van een vaste kern van trouwe donateurs. Helaas neemt het aantal in snel tempo af omdat de leeftijd (75 +) op gaat spelen. Maar hoewel de groep kleiner wordt, blijft men JES trouw en zien we velen van hen maandelijks bij onze demonstraties voor de Japanse ambassade en daarna bij de lunch in het Marriott Hotel.

Nieuws Magazine

In het afgelopen periode is het Nieuws Magazine drie maal verschenen, te weten in augustus 2016, december 2016 en in mei 2017. Het bestuur houdt u hiermee op de hoogte van de JES-activiteiten en andere ontwikkelingen die van belang zijn binnen de Indische Gemeenschap in Nederland en daarbuiten.
Mede dank zij de financiële steun van de donateurs, en niet te vergeten het uitstekende beheer van de financiën door onze penningmeester, was dit mogelijk.

Website

Door middel van onze website informeren wij u eveneens over onze activiteiten, zoals de maandelijkse petitie aan de Eerste Minister van Japan.

Overige communicatiemiddelen

Omdat veel ouderen niet beschikken over computervaardigheden blijven de communicatiemiddelen zoals de telefoon en de post naast het Nieuws Magazine uiteraard bestaan. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd. Men weet JES te vinden met allerlei problemen. We proberen zo goed mogelijk te reageren of we verwijzen de vragers door naar de desbetreffende instanties.

Maandelijkse Demonstraties
Maandelijks wordt door een trouwe groep donateurs in weer en wind gedemonstreerd voor de Japanse ambassade. In mei 2017 werd de 270ste demonstratie gehouden en werd weer een petitie aangeboden. De maandelijkse demonstraties zijn in december 1994 begonnen. Het heeft zin om voor de deur te staan, omdat de ambassade dan toch haar veiligheidsmaatregelen moet nemen en niet ten volle kan functioneren. Met onze maandelijks petitie, elke maand een nieuwe geschreven door onze voorzitter, wijzen wij Japan op haar morele verantwoordelijkheid jegens de slachtoffers van haar regime.
Inmiddels heeft de Japanse ambassade haar nieuwe gebouw in gebruik genomen. Het ligt aan de overkant van het oude gebouw. We mogen wel op de stoep staan van de Amerikaanse residentie maar daar niet onze spandoeken ophangen.
Ook zijn er stoeltjes aangeschaft zodat het lange wachten buiten wat comfortabeler is geworden.

 

Ons Kantoor

Vertrekken van ons kantoor? De nieuwe verhuurder heeft ons gezegd dat de huur zal worden beëindigd en ons de wacht aangezegd en verzocht ons voor 2018 te vertrekken. Wij hebben echter een contract tot 2019 met een optie op nog 5 jaar verlenging. Andere huurders hebben eveneens geprotesteerd. We wachten af wat de toekomst zal brengen, maar verkoop breekt geen huur.

Vertegenwoordiging bij Herdenkingen

Ook dit jaar heeft JES u als achterban bij diverse herdenkingen vertegenwoordigd.
Te denken valt aan de 4 mei herdenking op de Dam in Amsterdam, de 15 augustus herdenking in Den Haag en de diverse herdenkingen op Bronbeek in augustus en september.

 

Beleid

Tijdens onze extra vergadering over het beleid zijn de statuten nagegaan om te zien of wij nog aan de doelstellingen voldoen. Dit blijkt het geval te zijn.
De werkzaamheden op kantoor zijn beter in een organogram opgesteld. Het is nu voor deze vaste vrijwilligers overzichtelijker welke taak een ieder heeft. Om de drie maanden komen we bij elkaar en bespreken we de ontwikkelingen van de afgelopen periode.
Daarnaast hebben we nagedacht over de periode die we nog door willen gaan. In ieder geval zijn we bereid om ons nog 5 jaar in te zetten. Het probleem zit er vooral in dat we geen opvolgers kunnen vinden. We zullen dit nog twee jaar bekijken. Bovendien zijn over het algemeen de jongeren niet bereid om zich vrijwillig en onbezoldigd in te zetten.

 

Activiteiten in Nederland

Samenwerking met het Indisch Platform
JES blijft nauw betrokken bij de uitvoering van de backpayregeling door regelmatig de vorderingen te bespreken met de SVB (de uitvoerder) en het Ministerie van VWS (de opdrachtgever). Vanuit onze achterban ontvangen wij positieve reacties, maar ook zijn er natuurlijk teleurstellingen met name bij de weduwen, omdat alleen voor hen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren, de regeling geldig is. Deze gesprekken verlopen in goede sfeer en wij zijn tevreden over de wijze waarop de SVB de uitvoering op zich heeft genomen door proactief de eventuele belanghebbenden op te sporen in allerlei archieven.
De regeling is voor de ontvangers belastingvrij, ook ontvangers in het buitenland hoeven geen belasting te betalen, maar opmerkelijk is dat de Nederlandse Staat desalniettemin 30% belasting inhoudt. Dit bedrag komt ten laste van het Ministerie van VWS.
In het kader van de backpayregeling wordt nu gesproken over collectieve doelen om de Indische Geschiedenis beter te verankeren in de Nederlandse samenleving. Dit is te lang verwaarloosd.
De Indische Kwestie is helaas nog niet opgelost. Immers aan de niet vergoede oorlogsschade is nog steeds geen recht gedaan.
Via het Indisch Platform houden wij contact met de andere organisaties voor oorlogsgetroffenen die zich o.a. bezig houden met onderwijs en ouderenzorg. Het is goed om deze contacten te hebben en zo beter op de hoogte te zijn wanneer onze achterban met vragen komt.

JES steunt het IP mede omdat zij door het afwijzen van de claim in Japan nu bij de Nederlandse regering aan klopt die volgens ons steken heeft laten vallen in het verleden.
Uiteraard blijft JES ook Japan aanspreken, maar dat doet zij niet via het IP en het IP heeft hierbij ook geen taak. Als JES proberen wij Japanse bedrijven te benaderen die tijdens de Japanse bezetting een rol hebben gespeeld bij het inzetten van krijgsgevangenen voor slavenarbeid zoals in fabrieken, havens en mijnen.

 

Bijzondere Contacten en activiteiten

De voorzitter heeft een ontmoeting gehad met Donner (Nu voorzitter Oorlogsgravenstichting) over de verjaring en het straffeloos zijn van de door Japan begane oorlogsmisdaden.
Had de Nederlandse regering het San Francisco Vredesverdrag wel mogen tekenen?

Op 13 december heeft de voorzitter een gesprek gehad met Minister President Mark Rutte.
Aan het einde van het gesprek memoreerde Mark Rutte aan zijn persoonlijke betrokkenheid bij de Indische Zaak. De Minister President heeft zich nadien tegenover derden ook uitgelaten met de mededeling dat hij niet negatief staat tegenover het streven naar genoegdoening. Zeer waarschijnlijk zit de barrière nu bij de Minister van Financiën.

Contact met Koreaanse ambassadeur
Met de onlangs vertrokken Koreaanse ambassadeur Choe hebben onze voorzitter Jan van Wagtendonk en ons bestuurslid internationale betrekkingen Brigitte van Halder goede contacten onderhouden. De problemen die de Zuid-Koreanen hebben met Japan zijn te vergelijken met die van de Nederlanders uit Nederlands-Indië. De voorzitter was aanwezig bij de jaarlijkse receptie van de Koreaanse ambassadeur evenals bij zijn afscheidsreceptie.

Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata
Op 13 december was er de jaarlijkse receptie op de Japanse ambassade in verband met de verjaardag van de Keizer. Evert van Renesse heeft ons aldaar vertegenwoordigd.

Japan en Amerika
De voorzitter Jan van Wagtendonk heeft in verband met de ontmoeting tussen Trump en Abe een brief gestuurd, zij het in verkorte vorm omdat het aantal woorden beperkt was.

Bezoek van Pastouna Filmmaker
James Pastouna heeft begin februari een bezoek gebracht aan JES. In eerste instantie wilde hij opnamen maken over Comfort Women, maar die zijn helaas niet meer in staat om te getuigen. Tijdens het voorgesprek kwam naar voren dat Japan veel meer oorlogsmisdaden op haar geweten heeft. Omdat hij een aantal filmdagen gehonoreerd kreeg van de Chinese Staats TV heeft hij JES bezocht en daar opnamen gemaakt, zowel op ons kantoor als ook bij de demonstratie op 14 februari. Vervolgens heeft hij met de voorzitter van het IP ook de Tweede kamer met de Indische Plaquette bezocht.

Contacten met Mina Watanabe
Mina Watanabe is als Japanse zeer betrokken bij de Comfort Women. Zij heeft in Japan (Tokio) het Museum voor Comfort Women opgericht. Daar is op dit moment een tentoonstelling te zien waaraan JES ook een bijdrage heeft geleverd.

Internationale contacten
Voor de Internationale contacten van JES over de hele wereld zie het jaarverslag van het bestuurslid Internationale Betrekkingen.

Al met al heeft JES weer een actief jaar achter de rug waarin we zoveel mogelijk hebben geprobeerd om onze doelstellingen te verwezenlijken.

23 mei 2017
Anneriet de Pijper, secretaris