Jaarlijkse donateursvergadering 2018

bestuurstafel-2017-100x560
Bestuur JES – 2017/2018

 

Jaaroverzicht over de periode van 23 mei 2017 tot 29 mei 2018
De Organisatie Stichting Japanse Ereschulden

Samenstelling van het Bestuur
Het bestuur van JES werd in de periode 2016-2017 gevormd door de volgende personen.
 Jan van Wagtendonk, voorzitter, (afgetreden en gekozen tot bestuurslid en benoemd tot voorzitter in 2015)
 Evert van Renesse van Duivenbode, vicevoorzitter en penningmeester, (herkozen in 2014),
 Anneriet de Pijper, secretaris, (afgetreden en gekozen tot bestuurslid en benoemd tot secretaris in 2015),
 Brigitte van Halder bestuurslid internationale betrekkingen (benoemd in 2011 en herbenoemd in 2015).
 Daarnaast vertegenwoordigt ons oud-bestuurslid José Adriaansen JES in Genève bij de Verenigde Naties.
Maandelijks heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden en daarnaast ontmoeten wij elkaar regelmatig op kantoor. Ook zijn er twee extra vergaderingen (14 oktober en 15 november) gehouden waarop ons beleid werd besproken.

 

jose-adriaanse
José Adriaansen-Smit

 

Vrijwilligers
Het bestuur wordt bijgestaan door vaste vrijwillige medewerkers, die de administratie van met name het ledenbestand bijhouden. Bij name genoemd zijn dit
Jan Freeke (kantoorhoofd), Emmy Janssens (assistent penningmeester), Anneke te Riele, Marjet van Renesse zijn de vaste medewerkers bij de administratie.
Dirk Megchelsen begeleid de maandelijks demonstraties met geluidsapparatuur en spandoeken.
Laura van Broek heeft haar taak neergelegd, maar zij heeft beloofd om bij te springen wanneer dat nodig mocht zijn.
Jan van Koeverden die onze website up to date heeft gehouden is helaas in september plotseling overleden zoals u heeft kunnen lezen in ons Nieuws Magazine.
Hartelijk dank aan bovengenoemde groep vaste vrijwilligers.

 

Contact met de achterban
Onze donateurs
Ook dit jaar mochten wij weer op de steun rekenen van een vaste kern van trouwe donateurs. Helaas neemt het aantal in snel tempo af omdat de leeftijd (75 +) op gaat spelen. De penningmeester zal u hierover nader informeren.

Nieuws Magazine
In het afgelopen periode is het Nieuws Magazine drie maal verschenen, te weten in augustus 2016, december 2016 en in mei 2017. Het bestuur houdt de donateurs op de hoogte van de JES-activiteiten en andere ontwikkelingen die van belang zijn binnen de Indische Gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Dit jaar hebben wij besloten, naar aanleiding van veler verzoek uit de achterban, om ook de maandelijks petitie in het Nieuws Magazine af te drukken.

Website
Door middel van onze website informeren wij u eveneens over onze activiteiten, zoals de maandelijkse petitie aan de Eerste Minister van Japan. Ook andere belangrijke zaken worden vermeld.

Overige communicatiemiddelen
Omdat veel ouderen niet beschikken over computervaardigheden blijven de communicatiemiddelen zoals de telefoon en de post naast het Nieuws Magazine uiteraard bestaan. Men weet JES te vinden met allerlei problemen, waar we zo goed mogelijk proberen om op te reageren of de vragers door verwijzen naar de desbetreffende instanties.

Maandelijkse Demonstraties
De maandelijkse demonstraties zijn in december 1994 begonnen en worden nog steeds gehouden op de tweede dinsdag van de maand. Maandelijks staat er een trouwe groep donateurs in weer en wind voor de Japanse ambassade. In mei 2018 werd de 282ste demonstratie gehouden en werd weer een petitie aangeboden.
De groep wordt helaas wel kleiner maar men blijft JES trouw en houdt het vol. Inmiddels zijn er ook stoelen aangeschaft waardoor het iets comfortabeler is geworden.
We mogen wel op de stoep staan van de Amerikaanse residentie tegenover de Japanse ambassade, maar daar niet onze spandoeken ophangen. Toch wapperen deze overduidelijk en hebben veel bekijks van de voorbijgangers.
Na afloop bij de maandelijks lunch in het Marriott Hotel wordt men bijgepraat over zaken die de Indische Gemeenschap aangaan.

Ons Kantoor
Nog steeds zijn we gehuisvest in ons kantoor in de Zoutmanstraat, maar we moeten helaas toch verhuizen. Van onze huidige eigenaar van het gebouw aan de Zoutmanstraat hebben we te horen gekregen dat het gebouw niet meer zal worden gebruikt voor huisvesting van kantoren maar zal worden omgebouwd tot wooneenheden. Wij zullen derhalve andere huisvesting moeten zien te vinden.

Vertegenwoordiging bij Herdenkingen
Ook dit jaar JES heeft u als achterban bij diverse herdenkingen vertegenwoordigd.
Te denken valt aan de 4 mei herdenking op de Dam in Amsterdam, de 15 de augustus herdenking in Den Haag en de diverse herdenkingen op Bronbeek in augustus en september.

Beleid
Tijdens onze extra bestuursvergadering in februari over ons beleid zijn de statuten nagegaan om te zien of wij nog aan de doelstellingen voldoen. Dit blijkt het geval te zijn.
De werkzaamheden op kantoor worden door onze vrijwilligers gedaan. Zoveel mogelijk heeft een ieder een eigen taak. Om de drie maanden komen we bij elkaar en bespreken we de ontwikkelingen van de afgelopen periode.
Daarnaast hebben we nagedacht over de periode die we nog door willen gaan. In ieder geval zijn we bereid om ons nog 5 jaar in te zetten. Het probleem zit er vooral in dat we geen opvolgers kunnen vinden. De jongere generatie is nu nog actief werkzaam in de maatschappij en bovendien valt het niet mee om mensen te vinden die bereid zijn om zich vrijwillig en onbezoldigd in te zetten.

 

Bijzondere activiteiten en aandachtspunten

Samenwerking met het Indisch Platform
De backpayregeling is per 31 december 2017 afgelopen. Samen met de SVB en het Ministerie van VWS met het IP zijn er regelmatig gesprekken gehouden over het vorderen van de werkzaamheden bij de aanvragen. Dit verliep in goede harmonie. De lopende bezwaren en beroepszaken van nabestaanden hebben geen aanleiding gegeven om de backpayregeling langer te laten voortduren. Wel heeft de Staatssecretaris nog een deurtje open gelaten tot de regeling in de Tweede Kamer zal worden geëvalueerd.

In het kader van de backpayregeling wordt nu gesproken over Collectieve Erkenning om de Indische Geschiedenis beter te verankeren in de Nederlandse samenleving. Dit is te lang verwaarloosd.
Maar….
De Indische Kwestie is helaas nog niet opgelost. Immers aan de niet vergoede oorlogsschade is nog steeds geen recht gedaan. Dit is dan ook de reden waarom JES het IP steunt, mede omdat zij door het afwijzen van de claim in Japan nu bij de Nederlandse regering aan moet kloppen omdat die volgens ons steken heeft laten vallen in het verleden. Het IP wordt gezien als de vaste gesprekspartner met de Nederlandse regering.
Het spoor dat wij nog willen gaan is dat van VWS. Immers in de brief van de Staatssecretaris staat het woordje “Vooralsnog”. Dit is een opening voor verdere besprekingen.

Collectieve Erkenning
In 2017 werd de Collectieve Erkenning voor de Indische Gemeenschap van kracht. JES heeft hierbij samen met het IP gesproken met de verschillende organisaties die hierbij betrokken zijn (Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Stichting Pelita en Indisch Cultureel Centrum) om één en ander ingoede banen te leiden. Zo willen we bijvoorbeeld geen Tweede Indisch Huis hebben. Daarbij werd met name gelet op de capaciteiten van het Indisch Herinneringscentrum en de plannen die het bestuur hiervan wil verwezenlijken. We houden nauwlettend in de gaten of het IHC geen al te grote
broek aantrekt en meent alles zelf te kunnen regelen.
Andere zaken die hierbij aan de orde zijn gekomen zijn de wijze van financiering van de herdenking van 15 augustus en de educatie door het geven van gastlessen over Nederlands-Indië op scholen. Vanuit de Nederlandse kant van de gastdocenten blijkt onbegrip te bestaan. Gesteld wordt nog steeds dat de oorlog in Indië niet is te vergelijken met die wandaden die begaan zijn in Europa.

Onderzoek Onno Sinke
Onno Sinke is onderzoekmedewerker bij de Arcque de instelling voor oorlogsgetroffenen en geweld. (Voorheen ICODO en Cogis) heeft contact opgenomen in verband met een onderzoek dat hij doet naar seksueel misbruik Ook JES heeft daar haar onderzoek naar gedaan met het begeleiden van de Comfort Women. In het blad Impact heeft een interview met JES gestaan.

Contacten met de Stichting Oorlogsgetroffenen uit de Oost.
Het bestuur van SOO bestaat uit Japanners die bereid zijn om in de archieven in Tokio etc. te zoeken naar gegevens over de Tweede Wereldoorlog. Zo hebben zij bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar registratiekaarten van KNIL militairen die als POW gevangen hebben gezeten. De kaarten zijn in het Japans en de SOO wil deze vertalen voor belangstellenden.
Onze vraag aan de SOO was gericht op de logistiek bij de Zeetransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met name de vraag wie de opdrachten heeft gegeven en aan welke instantie. In de archieven zijn Zeekaarten aanwezig en ook moeten er gegevens zijn over de diverse transporten van de krijgsgevangenen.
Deze vraag werd aan hen gesteld omdat de Franse spoorwegen, die in opdracht van de Duitsers transporten van Joden hebben geregeld, daarvoor onlangs alsnog geld hebben ontvangen.

Voices of the Comfort Women en UNESCO
Zie het verslag van ons bestuurslid Internationale betrekkingen Brigitte van Halder

Contact met Anna Meijknecht
Met Anna Meijknecht is gesproken in hoeverre de Nederlandse regering verweten kan worden dat zij haar onderdanen niet juist heeft vertegenwoordigd bijvoorbeeld bij de besprekingen die hebben geleid tot het San Francisco Vredesverdrag en het Stikker Yoshida akkoord.

Kort geding Ferry Schwab
In 2017 verscheen op de website van ICM, door Ferry Schwab geschreven teksten waarbij de voorzitter van JES in een kwaad daglicht werd gesteld. JES heeft daarop actie ondernomen en werd door de rechter bij het kort geding op 12 juli 2017 in het gelijkgesteld. Ferry Schwab moest zijn tekst rectificeren en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en een boete.

Al met al heeft JES weer een actief jaar achter de rug waarin we zoveel mogelijk hebben geprobeerd om onze doelstellingen te verwezenlijken.

 

29 mei 2018
Anneriet de Pijper, secretaris