Nieuws en mededelingen.

Dhr. F. Schwab, hoofd-redacteur en editor/columnist  van de internetkrant ICM-Online, door de rechter veroordeeld wegens smaad naar het bestuur van JES.Mededeling van het bestuur van de Stichting Japanse Ereschulden.

 De Stichting Japanse Ereschulden( JES) heeft de heer F.A. Schwab in kort geding gedagvaardigd naar aanleiding van het door de heer Schwab geschreven en door hem op ICM-Online geplaatste voor JES schadelijke Artikel “De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”. Hierna te noemen Artikel.

Het Artikel werd op 6 juni geplaatst en de zitting van het kort geding vond op 12 juli in Arnhem plaats.

Op 19 juli 2017 concludeerde de voorzieningenrechter en stelde vast dat Schwab jegens JES onrechtmatig heeft gehandeld en vonniste:

  1. Gebiedt Schwab binnen 2 dagen na betekening van het vonnis dat hij het Artikel op de website van icm-online verwijdert en verwijderd houdt,
  2. Verbiedt Schwab zich op enigerlei wijze over JES en haar bestuur uit te laten op vergelijkbare wijze als in het Artikel is gebeurd
  3. Beveelt Schwab binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis een artikel te plaatsen op de website icm-online waarin hij afstand neemt van het Artikel “de vervlogen vals droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”
  4. Veroordeelt Schwab om aan JES een dwangsom te betalen van €1000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan alle uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt.
  5. Veroordeelt Schwab in de proceskosten aan de zijde van JES.

Het vonnis werd betekend op 23 juli. ICM-Online plaatste op 20 juli een mededeling dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis heeft geoordeeld dat het Artikel verwijderd moet worden en ICM afstand moet nemen van dit Artikel. De heer Schwab is persoonlijk ook veroordeeld om binnen 2 dagen na de betekening van het vonnis een artikel te plaatsen waarin hij afstand neemt van het Artikel.

Waarom heeft JES in kort geding de heer Schwab aangesproken?
Ondanks herhaalde sommaties om tot verwijdering en afstand neming van het Artikel op de website van icm-online over te gaan stond het Artikel 12 juli nog steeds op de website.
De inhoud van het Artikel is onjuist en beledigend, lasterlijk en smadelijk. Het is subjectief en het heeft journalistiek geen enkele waarde daar het tot stand is gekomen zonder hoor en wederhoor. De heer Schwabheeft zonder feiten kennis ongefundeerd en leugenachtig gesteld dat er van alles mis zou zijn binnen het JES bestuur. De heer Schwab heeft JES, haar bestuur en zeker haar voorzitter doelbewust schade berokkend. Ook de oproep om de donaties aan JES te staken en daarvoor in de plaatst zijn Actie Traktaat van Wassenaar middels een donatie te steunen is tendentieus.

Indien de heer Schwab alvorens het Artikel te plaatsen contact had gezocht met het bestuur van JES dan was hij tot de conclusie gekomen dat de statutaire doelstelling van JES voor alle donateurs van toen, bij de oprichting van JES in 1990 en nu ongewijzigd is en blijft. De statutaire doelstellingen zijn verkort “opkomen voor de belangen van de Nederlanders uit Nederlands-Indië die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië immateriële en materiele schade hebben ondervonden door toedoen van de Japanse militaire macht”. Deze doelstellingen kunnen statutair niet gewijzigd worden! De JES donateurs betalen een vrijwillige donatie en geven geen gedwongen “contributie”, zoals de heer Schwab beweert. Tevens dat het bestuur jaarlijks in de donateurs vergadering de stand van zaken bespreekt, financiële verantwoording aflegt op basis van een door een externe accountant opgestelde jaarrekening en aan het einde van de vergadering de vraag stelt doorgaan of ophouden. De aanwezige donateurs stemden ook in de laatste vergadering op 23 mei jl. met een overweldigende meerderheid om DOOR TE GAAN.

Daarnaast had de heer Schwab kunnen vaststellen dat het faillissement van BV’s waarin de voorzitter deelnam geen enkel verband hebben met zijn activiteiten als voorzitter van JES. Overigens de curator van de BV’s stelt de voorzitter de heer Jan van Wagtendonk niet aansprakelijk noch op grond van bestuurlijke aansprakelijkheid noch op grond van paulianeus handelen.

De heer Schwab heeft niet de veronderstellingen zorgvuldig onderzocht en zich zoals de voorzieningenrechter stelde zich gebaseerd op “roddels” en niet op feiten dan wel die tendentieus gepresenteerd. Hierbij neemt de heer Schwab persoonlijk afstand van het Artikel “De vervlogen valse droom van de Japanse Oorlogsslachtoffers”.

Den Haag, 7 november 2017.