Het doel

  1. Schulderkenning door de Japanse regering,
  2. Spijtbetuiging van de Japanse regering aan de Nederlandse slachtoffers
  3. Compensatie aan de Nederlandse slachtoffers voor het ondergane leed ten gevolge van de Japanse bezetting

De doelstelling van de stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten.

Dit luidt als volgt:

  • De Stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen, zowel materieel als immaterieel, van al diegenen, die als Nederlandse en daarmee gelijkgestelde burgers en militairen, of hun directe nabestaanden tijdens de Tweede Wereldoorlog, door toedoen van en/of onder directe respectievelijk indirecte verantwoordelijkheid van de Japanse overheid, materiële en/of immateriële schade hebben geleden in het algemeen en door het gevangen houden in kampen en/of gevangenissen als krijgsgevangene, geïnterneerde of gedetineerde in het bijzonder.
  • Meer in het bijzonder is het doel der Stichting om met alle ten dienste staande wettige middelen de door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog bedreven schending der mensenrechten in het algemeen in de openbaarheid te brengen en erkenning te verwerven voor daardoor toegebrachte materiële en/of psychische en fysieke schade, zowel als de gevolgen daarvan; alsmede de Japanse erkenning van den de aldus ontstane ereschuld jegens betrokkenen te bewerkstelligen, onder gelijktijdige verklaring van Japanse zijde in het licht daarvan in te zien, deze te moeten delgen middels financiële genoegdoening.

De Statuten zijn verkrijgbaar voor 2,50 Euro op het kantoor (tijdens kantooruren) bij de Stichting JES of na afloop van de demonstratie voor de Japanse Ambassade (elke tweede dinsdag van de maand) in Hotel Bel Air, tijdens de gezamenlijke lunch.

De statuten kunnen u ook worden toegestuurd na overmaking van 3,– Euro op girorekening JES nr 625 91 39 onder vermelding van “Statuten”.