Jaarlijkse donateursvergadering 2019

Bestuur JES – 2018/2019

Jaaroverzicht over de periode van 29 mei 2018 tot 21 mei 2019
De Organisatie Stichting Japanse Ereschulden

Samenstelling van het Bestuur
Het bestuur van JES werd in de periode 2018-2019 gevormd door de volgende personen.

  • Jan van Wagtendonk, tijdelijk teruggetrokken voorzitter, (herkozen tot bestuurslid in 2019)
  • Evert van Renesse van Duivenbode, waarnemend voorzitter en penningmeester, (herkozen in 2018),
  • Anneriet de Pijper, secretaris, (herkozen secretaris in 2019),
  • Brigitte van Halder bestuurslid internationale betrekkingen (herkozen in 2019).
  • Daarnaast heeft ons in februari overleden oud-bestuurslid José Adriaansen JES in Genève bij de bij de Verenigde Naties vertegenwoordigd.

Maandelijks heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden en daarnaast ontmoeten wij elkaar  regelmatig op kantoor nog steeds is dinsdag JES-dag. Ook zijn er extra bijeenkomsten gehouden in verband met de verhuisperikelen op 27 november i.v.m. zoeken naar nieuwe locatie, op 11 december en 18 december om te besluiten dat wij naar Escamp Center zullen vertrekken en i.v.m. de UNESCO over de UNESCO aanvraag voor de Voices of the Comfort Women.

Vrijwilligers
Het bestuur wordt bijgestaan door vaste vrijwillige medewerkers, die de administratie van met name het ledenbestand bijhouden. Bij name genoemd zijn dit:
– Jan Freeke (kantoorhoofd),
– Emmy Janssens (assistent penningmeester) en archief
– Anneke te Riele, administratie
– Marjet van Renesse, administratie en bibliotheek 
– Jeanette Benen, manusje van alles
– Dirk Megchelsen begeleidt de maandelijks demonstraties met geluidsapparatuur en spandoeken.
 – Laura van Broek heeft haar taak neergelegd, maar zij springt bij wanneer er veel werkzaamheden te doen zijn.
Met elkaar vormen het bestuur en de vrijwilligers een uitstekend JES-team!

Contact met de achterban 

Onze donateurs
Ook dit jaar mochten wij weer op de steun rekenen van een vaste kern van trouwe donateurs. Helaas neemt het aantal donateurs in rap tempo af omdat de leeftijd (75 +) op gaat spelen.

Nieuws Magazine
In het afgelopen periode is het Nieuws Magazine drie maal verschenen, te weten in augustus en december 2018 en in mei 2019. Het bestuur houdt zo onze donateurs op de hoogte van de JES-activiteiten en andere ontwikkelingen die van belang zijn binnen de Indische Gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Ook de maandelijkse petities, een van onze belangrijkste activiteiten richting Japan worden in het Nieuws Magazine gepubliceerd. De Nederlandse vertaling is te vinden op de website van het NICC.( http://www.indisch-centrum-denhaag.nl )  

Website
Door middel van onze website informeren wij u eveneens over onze activiteiten, zoals de maandelijkse petitie aan de Eerste Minister van Japan. Ook andere belangrijke zaken worden vermeld.

Vertegenwoordiging bij Herdenkingen
Ook dit jaar JES heeft u als achterban bij diverse herdenkingen vertegenwoordigd, zoals bij de 4 mei herdenking op de Dam in Amsterdam, de 15 de augustus herdenking in Den Haag en de diverse herdenkingen op Bronbeek in augustus en september.

Bijzondere activiteiten en aandachtspunten

Digitalisering van het archief.
Ons archief, waaraan bijna dertig jaar is gewerkt heeft een historische waarde. Eerder hadden we al een aanvraag gedaan bij het Nationaal Archief, maar de privacy is daarbij niet gewaarborgd. De privacy is o.a. van groot belang voor de claims zoals die van de Comfort Women aan wie dit is toegezegd.
Wij hebben een donateursbestand (volledig bestand met alle ingediende claims en daaraan toegevoegd verhuis- en overlijdensberichten en eventueel correspondentie.
We zullen er nog eens denken over het aanbod van het Nationaal Archief. Maar dan zal het wel over 25 jaar openbaar worden. In dat geval is het meer dan honderd jaar na afloop van de oorlog en zullen de meeste claimanten niet meer in leven zijn.

Samenwerking met het Indisch Platform
De backpayregeling werd per 31 december 2017 afgerond. In 2018 werd de regeling definitief gesloten.
Maar de toenmalige secretaris van VWS Martin van Rijn heeft daarnaast ook een regeling getroffen voor Collectieve Erkenning om de Indische Geschiedenis beter te verankeren in de Nederlandse samenleving.
Deze regeling gaat langzamerhand vorm krijgen in het Indisch Huis en de ouderenzorg. Dit zijn weliswaar geen activiteiten om de doelstelling van JES te bereiken, maar zijdelings hebben deze wel te maken met het oplossen van de Indische Kwestie. De Indische Kwestie is nog niet opgelost, omdat aan de niet vergoede oorlogsschade nog steeds geen recht is gedaan. Dit is dan ook de reden waarom JES het IP steunt, mede omdat wij door het categorisch afwijzen van de claim door Japan nu ook bij de Nederlandse regering aan moet kloppen, omdat ook die volgens ons steken heeft laten vallen in het verleden. Immers de politieke weg is ook een optie.

Demonstraties en Petities
De maandelijkse demonstraties zijn in december 1994 begonnen en worden nog steeds gehouden op de tweede dinsdag van de maand. In mei 2019 werd de  294ste demonstratie gehouden en werd weer een petitie aangeboden. De politie is soms aanwezig, vaak ook niet, maar wanneer deze er is ontvangen we complimenten over de wijze waarop wij demonstreren en dat we alles na afloop steeds weer netjes opruimen.
Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse ambassadeur, die zijn ambtswoning heeft tegenover de Japanse ambassade, ook graag de maandelijkse petities wenst te ontvangen.
In de NRC heeft een artikel gestaan over demonstreren. JES heeft hierbij de voorpagina gehaald en in de krant staat een grote foto bij het artikel over onze demonstraties.
Bij de demonstraties zijn regelmatig studenten fotografen en andere belangstellende onderzoekers aanwezig.

Actuele thema’s van de petities
Aan de petities die door onze teruggetrokken voorzitter worden geschreven, wordt door het bestuur veel aandacht geschonken. Mede omdat de petities nu in ons Nieuws Magazine worden afgedrukt is de achtergrondinformatie over het tot stand komen het vermelden waard. De thema’s van de petities hebben zoveel mogelijk te maken met de actualiteit en wordt uitvoerig besproken op onze bestuursvergaderingen. Daarbij is de situatie in de wereld  van belang.
Samengevat kunnen we zeggen dat er drie belangrijke punten zijn die het uitgangspunt vormen om maandelijks een petitie te schrijven en aan de Japanse eerste Minister, maar ook te verspreiden over de hele wereld door deze te sturen naar een groot aantal personen.
Bij het opstellen van de petities staan actuele gebeurtenissen centraal die betrekking hebben op het volgende.
1. Het is onbekend met name in Nederland, hoeveel leed er is aangedaan door Japan.
2. De mensen zijn na de oorlog niet goed in het vaderland opgevangen
3. Het juridische en het civiele apparaat botsten tegen elkaar .

Thema’s van de petities in de afgelopen periode
In juni werd de handelsovereenkomst gesloten tussen Europa en Japan. Dit gaf aanleiding om een petitie op te stellen over een overeenkomst tussen de Japanse regering en te komen tot afspraken tussen de Japanse regering met de slachtoffers van haar gruwelbewind.

Zo was in juli het thema gericht op het negeren van de rechten van de individuele slachtoffers bij het sluiten van het San Francisco Vredesverdrag dat werd ondertekend onder druk van Amerika. Omdat naar aanleiding van de vrede na de eerste wereldoorlog in zake Duitsland er problemen ontstonden, is in het verdrag rekening gehouden met Japan, dat in 1945 onvoldoende financiële middelen had om de oorlogsschade te betalen.
Toch moet het mogelijk zijn om op een goede wijze te praten met Japan om alsnog tot een oplossing te komen. Hoewel de juridisce weg lijkt te zijn afgesloten, moet een politieke oplossing nog mogelijkheid kunnen zijn. Denk daarbij aan het Asian Women Fund. Het Asian Women Fund had echter vooral met emoties en ethische gevoelens te maken.  Dat zal op regeringsniveau kunnen worden geregeld.

Het thema van de petitie in augustus betrof de uitspraak over Hirohito dat hij wel degelijk op de hoogte was van de oorlog die Japan zou gaan beginnen. Pas nu is het memo hierover naar buiten gekomen. Dat Hirohito betrokken was bij de oorlog is hierdoor een vaststaand feit. Merkwaardig is dat de NOS het wel heeft gepubliceerd, maar dat er verder weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven in de media.

In september werd aangehaald dat wederzijds respect nodig is om tot een oplossing te komen. Immers alleen dan is het mogelijk om met elkaar tot een akkoord te komen.

In oktober kwam plotseling een thema naar voren op de TV in een programma van Paulien Cornelissen over het begrip Giri. Giri betekent de “druk van verplichting” Giri is ontstaan in de feodale periode van Japan  gedurende eind 1800 tot aan het begin 1900. en betekent dat men plaatsvervangend excuus moet aanbieden voor daden gedaan door anderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand overlijdt en schulden  heeft nagelaten dan betekent Giri dat de nabestaanden deze schulden overnemen en aflossen.
Japan heeft haar schulden niet betaald en daarom zal de Japanse regering dit alsnog op zich moeten nemen.

In november betrof het thema van de petitie de uitspraak door het Koreaanse Hoger gerechtshof dat de dwangarbeiders die in de fabrieken te werk zijn gesteld tijdens de Japanse bezetting wel een solatium (genoegdoening) moeten ontvangen. (Er wordt niet gesproken van acknowledgement, dus erkenning), De interpretatie van het verdrag tussen Japan en Korea dat daarmee deze zaak zou zijn geregeld is onjuist geweest. Deze uitspraak is van ons van groot belang omdat wij ons in dezelfde situatie bevinden. Mogelijk zullen we als JES nu ook tegen de Nederlandse regering een proces kunnen gaan beginnen.

In december bezocht Abe Nederland. Graag hadden we met hem gesproken omdat we de zaak politiek wensen op te lossen. Op de dag van de demonstratie heeft JvW een brief van Buitenlandse Zaken ontvangen over de komst van de Eerste Minister van Japan. Bij de demonstratie bleek dat er al veiligheidsmaatregelen waren genomen. Abe wil de diplomatieke betrekkingen met Europa verbeteren. Na het bezoek aan Nederland is hij maar Engeland gegaan. Zijn bezoek in Nederland is stil gehouden in tegenstelling tot dat aan Engeland waar veel militairen aanwezig waren bij zijn ontvangst, zoals bleek op de TV.

In januari heeft Abe in zijn nieuwjaarsspeech gememoreerd dat er een einde komt aan de Heisa periode en dat Japan haar zienswijze over haar diplomatie over de naoorlogse Showa periode moet herzien.

Naar aanleiding van een gesprek met de Japanse ambassadeur werd in februari het thema van de petitie And Now Forward.

De petitie in maart werd geschreven naar aanleiding van de opmerking in de speech van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties in Genève op 25 februari 2019. Hierin springt er voor ons een zin uit.“Respect for human rights is just a game of words if there is no respect for people”.
Dit is dan ook het thema geworden voor de petitie en waarom wij doorgaan met onze maandelijkse demonstraties. Wij zoeken in samenwerking met het IP naar een politieke oplossing voor zowel met Japan als met Nederland.

Naar aanleiding van de wisseling van de wacht wat betreft het aftreden van de Japanse Keizer Akihito en het aantreden van Keizer Narohito. werd de petitie van april opgesteld. Immers er treed een nieuw tijdperk aan. 

De petitie in mei gaat o.a. over de REIWA het nieuwe Japanse tijdperk dat is ingegaan bij het aantreden van de nieuwe Keizer. In zijn speech memoreerde de nieuwe Keizer dat hij anders dan zijn vader zal handelen. De Japanse journalisten spreken nu al van een welkome verandering.
De Keizer heeft geen enkele macht meer in Japan. De macht ligt bij Abe, de Eerste Minister. In de petitie komt naar voren dat de Keizer wel een ambassadeursfunctie kan hebben. Japan staat het komende jaar in de picture door de Olympische Spelen in Tokio maar ook zal 2020 het jaar zijn dat 75 jaar geleden Japan capituleerde na een moorddadige oorlog te hebben gevoerd.

Internationale betrekkingen
Over de internationale activiteiten zie het hoofdstuk jaarverslag internationale betrekkingen 2018/2019 (https://www.japanse-ereschulden.nl/activiteiten-2/jaarverslag-internationale-betrekkingen/ )

Al met al heeft JES zich ook dit jaar weer ingezet om uw belangen te behartigen en hebben we op veel fronten geprobeerd om onze doelstellingen te verwezenlijken.

21 mei 2019 
Anneriet de Pijper, secretaris